Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden versie 2022

ENGLISH BELOW

Artikel 1 Definities

1.1. Sense of Self Yoga, gevestigd te Alkmaar, kvk-nummer 73088951, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Rosa de Boer.

1.2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

1.3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Rosa de Boer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rosa de Boer gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Rosa de Boer of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Rosa de Boer en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door Rosa de Boer in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

2.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Betalingen

3.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Rosa de Boer verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod. Aansluitend maakt Rosa de Boer een document waarop de overeengekomen pakketprijs en gekozen dienst vermeld staat.

3.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

3.3. Met acceptatie van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet alles van de overeenkomst geheel wordt afgenomen dan wel doorlopen. Rosa de Boer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken en is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de (volgende) betaling is voltooid.

3.4. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Rosa de Boer biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend waarna de klant een digitaal betalingsbewijs ter bevestiging van de betaling zal ontvangen.

3.5. Rosa de Boer heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.

3.6. Indien de klant een overeenkomst met Rosa de Boer wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

3.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Rosa de Boer op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 Informatieverstrekking klant

4.1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Rosa de Boer.

4.2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Rosa de Boer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

4.3. Klant vrijwaart Rosa de Boer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4.4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 5 Uitvoering of onderbreking van de overeenkomst en Overmacht

5.1. Rosa de Boer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

5.2. Doordat enkele diensten van Rosa de Boer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

5.3 Rosa de Boer is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Rosa de Boer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

5.4. Beide partijen, zowel klant als Rosa de Boer, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

5.5. Rosa de Boer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

-aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
-ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
-het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
-klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Tessadevries.com voortvloeiende verplichting;
-klant inbreuk maakt op rechten van derden;
-klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Rosa de Boer;
-klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
-bij terugkerende betalingsproblemen.

Rosa de Boer zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 5.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

5.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 5.4 en 5.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Rosa de Boer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 6 Aansprakelijkheid schade

6.1. Iedere overeenkomst tussen Rosa de Boer en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Rosa de Boer kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

6.2. Rosa de Boer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

6.3. Rosa de Boer is niet aansprakelijk voor vertragingen en handelingen door derden, waaronder leveranciers.

6.4. Indien Rosa de Boer onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 6.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Rosa de Boer uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

6.5. Klant vrijwaart Rosa de Boer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content. Beslissingen die u neemt op basis van de op of via deze internetsite aangeboden informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Niets van deze informatie is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling.

6.6. Hoewel Rosa de Boer tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Rosa expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

7.1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Rosa de Boer aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Rosa de Boer. Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

Artikel 8 Bijzondere bepalingen

8.1. Indien klant niet op komt dagen zonder melding voor een sessie, vervalt deze. Voor het verplaatsen van een sessie binnen 24 uur van de afspraak geldt een vergoeding van €50,-.

8.2. Boekingen voor sessies vinden ten alle tijden online plaats tenzij anders is overeengekomen.

8.3. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

8.4. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Rosa de Boer aan te bieden of te doen geven. 

8.5. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Rosa de Boer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Rosa de Boer in de praktijk tot uitvoering brengt.

8.6. Rosa de Boer is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Rosa de Boer, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. 

8.7. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.

8.8. Na het einde van de online cursus behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Rosa de Boer streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Rosa de Boer besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Rosa de Boer de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Rosa de Boer meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. 

Artikel 9 Klachten en Herroeping

9.1. Bij klachten over de door Rosa de Boer geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Rosa de Boer binnen 8 werkdagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Rosa de Boer één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

9.2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

9.3. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

9.4. Rosa de Boer kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 10 Geschilbeslechting

10.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

10.3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Rosa de Boer en betrokken derden 12 maanden.

10.4 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord Holland, locatie Alkmaar bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Rosa de Boer en de klant.

English

Scroll down to read the terms & conditions for the service you are purchasing.

When Booking (Astrological) Readings:

You are responsible for delivering accurate and exact birth information, meaning: time, date and place of birth.

Appointments missed with less than 48 hours notice are considered forfeit. If something comes up and you are unable to make a confirmed appointment, please let me know as soon as possible.

Rescheduling with less than 48 hours notice will incur a €50 re-booking fee.

Appointments are only confirmed on receipt of payment & non-refundable.

Appointments take place online unless I agree  to offer appoitments in person.

In the event that I am unable to keep your scheduled appointment, I will endeavour to re-book you as soon as possible, or if you prefer, provide a full refund.

When purchasing Business or Personal Coaching:

Dedication to yourself, the process, and all aspects of “showing up” for the work are essential components to the success of your desired outcome. I ask that you are respectful of our time, and I will do the same for you.  This means being responsive to emails, coming to all sessions on time, and giving advanced notice of cancellation.  It also means being prepared for all sessions so we can make the highest and best use of our time together.

All materials I provide to you, whether or not they are eligible for copyright or other intellectual property right protection, are for your use only and you are not authorized to share, copy, distribute, or otherwise disseminate the Materials without my prior written consent. All of my intellectual property, including all materials and trade secrets, processes, techniques and procedures, is my sole property (the “Materials”). You understand that nothing in this Agreement gives you a license to share, copy, distribute, trade, re-sell or otherwise exploit any Materials for any commercial or noncommercial purpose. You may not transfer or assign this Agreement without our written consent.

I am committed to helping you achieve your goals, but you are solely responsible for your progress and results from the Services. We have made every effort to accurately represent the Services, but ultimately, your participation and commitment to the program are up to you completely. I make no representations or guarantees regarding performance other than those specifically written in these Terms.     

Because of the nature of the Services, the results experienced by clients vary significantly. You accept responsibility for this variance. I am not responsible for any decisions you make as a result of the Services, or for any consequences of those decisions.

I am not a licensed therapist but a coach. If I sense therapy would be fitting, I will refer you.

ROSA DE BOER holds the right to change these Terms & Conditions at any time.